Överlåta ammunition?


I VapenTidningen nr 3-2011 fanns ett helt uppslag om att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hade påpekat att överlåtelse av ammunition mellan privatpersoner är förbjuden om man inte har tillstånd.

Text ur Lag (2010:1011) om Brandfarliga och Explosiva Varor (nedan kallad LBE) citerades. Den sade att den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. Enligt § 18 i LBE ska frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i övriga fall prövas av den kommun där varorna ska hanteras.

Observera att yrkesmässigheten endast krävs för hantering av brandfarliga varor och att man klart skiljer på förvaring och överlåtelse.

Men man kom fram till att den som enligt Vapenlagen (1996:67) hade tillstånd att inneha vapen för skjutning också utan särskilt tillstånd fick ha ammunition till vapnet och att ammunition fick överlåtas endast till den som har tillstånd att inneha vapnet eller ammunitionen.

De båda lagstiftningarna ska inte kollidera utan komplettera varandra. Vapenlagens tillstånd är således lika giltigt som LBE:s men bara så länge det gäller innehav och förvaring.

Om en medborgare inte har tillstånd enligt vapenlagen ska han följa föreskrifterna i MSBFS 2010:5 (som i sin tur går tillbaka till LBE) när det gäller förvaring av ammunition till handeldvapen. (Man kan ju fråga sig vad han ska med ammunitionen till om han inte har vapen? Men han kan ju t.ex. vara samlare och då har han ju sökt samlartillstånd enligt Vapenlagen. Han kan också ha licensfria vapen och då följer han inte Vapenlagen utan LBE och MSBFS 2010:5.)

I LBE finns en särskild § 15 om överlåtelse. Den säger att explosiva varor får överlåtas eller överlämnas endast till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen eller överlämnandet avser.

Lite kryptiskt? VapenTidningens reporter sade sig ha försökt få förklaringar från MSB men inte lyckats. Vapenägaren ställde en fråga till MSB och fick omgående svar och förklaringar.

Enligt MSB innebär detta att man inte får köpa ut eller ge bort explosiva varor till den som saknar rätt att hantera dem, t.ex. fyrverkerier till minderåriga eller ammunition till den som saknar vapenlicens. Men till den som har rätt att inneha den explosiva varan är det OK att köpa, låna eller skänka ammunition . Detta under förutsättning att den är fabrikstillverkad; egentillverkad ammunition är fortfarande tillståndsbelagd om man vill tillverka för eller överlåta till tredje man och detta har med säkerheten att göra.

En förening kan köpa in ammunition och sälja vidare till medlemmarna men det är tillståndsbelagt. Föreningen måste ha tillstånd till försäljning och förvaring av ammunitionen och det söker man hos kommunen.

Det är logiskt att man inte ska få köpa ut eller överlåta explosiva varor till den som inte är behörig att handskas med sådana.

Men logiken säger också: om föreningen har egna klubbvapen och köper in ammunition för dessa ska föreningen kunna sälja sådan ammunition vidare till medlemmar om ovanstående villkor i fetstil är uppfyllt, dvs att medlemmarna har rätt att inneha ammunitionen.

Likaså säger logiken att jägare ute i skogen ska kunna ge bort ammunition till varandra om den ene skulle råka få slut på sin ammunition. De har ju båda rätt att inneha den explosiva varan.

Och den som säljer ett vapen till en annan person ska också, när denne fått licensen och således har rätt att även inneha ammunition till vapnet, kunna överlåta sin fabrikstillverkade ammunition tillsammans med vapnet.

Men detta är ett sådant tillfälle när logik och lagtext kolliderar. Enligt LBE krävs nämligen just för överlåtelse ett tillstånd. Har man fått ett sådant tillstånd från kommunen är allt OK.

Regeln lär ha funnits länge men har inte tillämpats bokstavligen.

Riksdagen har beslutat lydelsen i LBE. Men MSB-myndigheten, som har en klar ambition att få till stånd vettiga lagar som är lätta och logiska att följa, säger till Vapenägaren att man inte tror att det har varit Riksdagens avsikt att krångla till det för vanliga vapenägare och nu undersöker man därför möjligheterna att justera reglerna så att lagtext och syfte ska bättre sammanfalla. Det är ju just denna enkla hantering av fabrikstillverkad ammunition mellan behöriga vapenägare som MSB-myndigheten vill ha.

Så nu väntar vi på nästa besked från MSB-myndigheten.