Skanåkers krönika: Vem granskar?


Regeringen har nyligen gett ut en liten broschyr (28 sidor) kallad "Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion." Broschyren beskriver hur rättsmaskineriet är uppbyggt och sådant kan ju vara bra att veta även om man hoppas att man aldrig kommer att få behov av det.

Ett av kapitlen har överskriften "Vem kontrollerar myndigheterna?" och det är av särskilt intresse för de legala vapenägarna.

Man inleder med att konstatera att det är av största vikt för tilltron till den offentliga förvaltningen och demokratin att myndigheter följer lagar och förordningar. Så sant, så sant.

Men sedan fortsätter texten lite aningslöst med att säga att man har möjlighet att överklaga myndighetens beslut till allmän förvaltningsdomstol och då granskar domstolen myndighetens rättstillämpning. I teorin låter detta ju bra.

Men hur är det i praktiken? Har vi verkligen domstolar som sakligt och opartiskt granskar våra myndigheters beslut? Erfarenheten för våra vapenägare är tyvärr att förvaltningsdomstolar ytterst sällan gör någon rättslig prövning och i flertalet fall bara håller med myndigheten, även om det är uppenbart att detta strider mot lagen.

Vi har otaliga exempel på domstolar som dömt med allmänna råd som grund. Detta strider helt mot grundlagen (Regeringsformen) som säger att all makt ska utövas under lagarna och allmänna råd är och förblir inte lag.

I några få fall har överordnad domstol rättat till missförhållandet och bildligt talat tagit både polismyndighet och domstol i örat. Men sådana ljuva händelser är sällsynta.

Broschyren fortsätter med att säga att man också kan klaga till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern. Dessa "har Riksdagens uppdrag att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina plikter".

Ett fåtal fall som hänskjutits till JO har tagits upp och lett till att myndigheten prickats. Men de allra flesta föranleder ingen åtgärd från JO:s sida. Domstolar kan inte granskas av JO, de är och ska vara fristående.

Det finns ett par förvaltningsmyndigheter i landet. Rikspolisstyrelsen är en av dessa och är förvaltningsmyndighet för landets i övrigt fristående polismyndigheter. Men vad lönar det sig att klaga till Rikspolisstyrelsen om polismyndigheterna bara har följt vad Rikspolisstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd?

Det enda vi kan göra är att protestera när en myndighet inte följer lagen. Det blir som dropparna som urholkar stenen till slut - ett långsiktigt mål som vi inte får släppa ur sikte.

Hälsningar

Ragnar Skanåker