Förvaltningslagsremiss


Betänkandet "En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)" gick på remiss till ett antal instanser, främst domstolar, myndigheter, kommuner, landsting och universitet.

Det vi tittar på här är remissvaren på förslagen om tillägg i lagtexterna om legalitet, objektivitet och proportionalitet.

Remissinstanserna, med våra domstolar i spetsen, var rörande eniga om att en av våra grundlagar, Regeringsformen, redan innehåller lagar om legalitet och objektivitet. Det borde därför räcka att i den nya Förvaltningslagen hänvisa till Regeringsformens lagtext. Men som Lunds Universitet påpekar är det numera en vanlig teknik att i en underordnad lag ta in sådant som finns i Regeringsformen.

Och som man förstod av utredarens kritik har det framgått att myndigheterna inte alltid är så noga med att söka stöd i lag eller annan författning för sina åtgärder. JO hade också märkt att det inte var helt ovanligt att myndigheterna brast i saklighet och objektivitet.

Om en princip finns fastlagd i en grundlag och ändå ignoreras av både myndigheter och rättsvårdande instanser kan det finnas fog för att ta in den än en gång i en underordnad lag såsom Förvaltningslagen just för att understryka vikten av att alla följer dessa principer i sin maktutövning och inte går utanför sina ramar.

Proportionalitetsprincipen däremot finns inte reglerad i Regeringsformen eller i annan lag. Den har utvecklats genom EU-rätten, doktrin och Regeringsrättens praxis. Naturvårdsverket anser att den borde tas in i grundlagen så att den får samma dignitet som de båda andra principerna.

Flera kommuner önskar att proportionalitetsprincipen även ska gälla vid alla statliga ingrepp mot kommuner och landsting. Det är, säger Skåne läns landsting, en princip som ska genomsyra all maktutövning.

(Ja, det sistnämnda kan man verkligen instämma i. Polismyndigheter som begär av en enskild medborgare att denne ska vidta en åtgärd som han under inga omständigheter kan eller utan tillstånd får vidta, t.ex. släpa upp ett värdeskåp som är för tungt för byggnormen i en hyreslägenhet så att man därför omöjligtvis kan få värdens tillstånd för åtgärden, saknar varje form av proportionalitet.)

Några remissinstanser önskar också att formuleringen om proportionalitetsprincipen ses över så att lagtexten kommer att stämma med intentionerna.

Men det förstår man ju att om myndigheter inklusive våra domstolar gladeligen kan åsidosätta Regeringsformen så väger en princip som inte finns i grundlag utan endast har utvecklats in real life lätt.

Lunds Universitet undrar om inte även offentlighetsprincipen borde nämnas i Förvaltningslagen ...

Nu blir det Regeringens sak att ta till sig alla synpunkter och presentera en proposition till Riksdagen. Den är planerad till maj 2011.