Ny förvaltningslag på G


Ur betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29, 790 sidor) saxas följande:

Målet har varit att ta bort onödiga hinder för ett rättssäkert förfarande utan att effektiviteten hämmas. Man vill avskaffa dagens möjlighet att genom bestämmelser i förordning sätta förvaltningslagen helt eller delvis ur spel.

Lagen ska slå fast att myndigheterna i all förvaltningsverksamhet ska iaktta principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet. Utredarna har funnit att myndigheterna inte alltid är så noga med att söka stöd i lag eller annan författning för sina åtgärder. JO har också märkt att inte är helt ovanligt att myndigheterna brister i saklighet och objektivitet. Regeringsrätten har slagit fast att proportionalitetsprincipen gäller och ska införas i lagen så att onödiga överklaganden kan undvikas.

Onödiga dröjsmål i handläggningstid ska kunna beivras.

Myndigheter ska ha utredningsansvar för ärenden, det ska inte ligga enbart på domstolarna.

Alla beslut som kan överklagas ska ha en motivering. Ett beslut ska underbyggas med bärande skäl så att ärendet prövas sakligt och omsorgsfullt. Detta ska formuleras på ett för den enskilde förståeligt sätt.

Ett beslut ska inte få verkställas innan den enskilde haft möjlighet att överklaga.

En myndighet ska kunna rätta sitt beslut, t.ex. om nya omständigheter tillkommit eller om beslutet av någon annan anledning framstår som felaktigt. Så kan man undvika ett överklagande. Viktigt är att enskild som meddelats ett gynnande beslut inte plötsligt ska förlora vad han/hon vunnit genom att myndigheten återkallar sitt beslut.

Reglerna för överklagande omarbetas till för både myndigheter och medborgare begripliga riktlinjer för hur prövningen ska ske.

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

Föreslås att legaliteten förtydligas så att förvaltningslagen får en bestämmelse:

"En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i lag eller annan föreskrift."

Objektivitetsprincipen är att myndigheterna inte får låta sig vägledas av andra intressen än dem de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende. Därför föreslås ett förtydligande:

"I sin verksamhet ska myndigheten iaktta saklighet och opartiskhet."

Proportionaliteten innebär att åtgärden ska tillgodose det åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada den förorsakar. Tysk författningsdomstol har formulerat det så: "Ingreppet ska vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå målet. Det får inte lägga onödigt stora bördor på den enskilde och måste således framstå som rimligt med hänsyn till effekterna för honom."

Om en åtgärd går längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet står den i strid med EU-rätten och ska undanröjas.

Följande komplettering föreslås:

"Myndigheten får ingripa i ett väsentligt enskilt intresse endast om ingreppet kan antas leda till det avsedda resultatet. Ingreppet får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får göras endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som uppstår för den som ingreppet riktas mot."

- - - - - - -

Det finns många områden inom tillämpningen av vapenlagstiftningen där dessa kommande inslag i förvaltningslagen blir matnyttiga.