Vapenlagspetande


Redan i somras kom promemorian Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen. Som vanligt föreslås en del petande i regler för legalt vapeninnehav medan förslagen inte kommer att ha någon som helst bäring på det illegala beståndet. De kriminella bryr sig ju inte om lagar och förordningar ...

3-Joule-gränsen för licensfria halvautomatiska luftvapen föreslås slopas och det anses allmänt vara vettigt.

Att endast anslutning till sådan organisation som godkänts för eget vapeninnehav ska berättiga till licens är en inskränkning som även ifrågasätts av skytterörelsen. Många föreningar är dubbelanslutna och detta har utredningen inte insett. Frågan behöver ventileras ytterligare.

Flera remissinstanser anser det motiverat att polismyndighet kan behöva inhämta uppgifter från hälso- och sjukvård, socialtjänsten och kriminalvården. Uppgifterna måste dock vara relevanta och den sökande ska kunna begära in uppgift från t.ex. annan läkare.

SVF varnar för att detta kan utvecklas till "omvänd bevisföring", att man måste bevisa sin lämplighet i stället för som nu att man rapporteras endast om man anses olämplig.

Polismyndighet anses fortfarande böra ha möjlighet att omhänderta även vapen som tillhör Försvarsmakten, vilket utredaren hade avstyrkt.

SVF avstyrker däremot förslaget att man vid ett omhändertagande även skulle få ta med licenserna. Så länge en licens inte är återkallad är den en värdehandling som visar vem som är ägare till vapnet.

Svenska Jägareförbundet föreslår att vapen som ska inlösas auktioneras ut på öppen auktion i stället för som nu att de värderas av värderingsman. Då får man verkligen ett marknadsvärde på vapnen som inte kan ifrågasättas.

SVF anser att s.k. "svarta" vapen i dödsbo, om de inte förklaras förverkade, ska behandlas som vilket vapen som helst och att licens ska kunna ges även till annan än släkting.

Svenska Jägareförbundet vill att begreppet "vapengarderob" ska definieras. När Vapenförordningen införde att även stomme/låda skulle räknas som ett vapen missade man att alla modulvapen inte är uppbyggda på samma sätt och delarna kan ha olika benämningar. Detta diskriminerar mellan olika tillverkare av modulvapen.

Svenska Jägareförbundet vill också att jakt med ställande hund ska accepteras som ändamål för enhandsvapen för jakt eftersom detta är tillåtet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, att det ska bli lättare att få instickspipor, att avlivning av trafikskadat vilt inte ska anses vara udda ändamål och kräva "synnerliga skäl" och tillstånd från Rikspolisstyrelsen samt att vapen för udda ändamål ska få användas för målskjutning.

SVF efterlyser dessutom definitioner på odefinierade begrepp såsom "synnerliga skäl"och "mycket kvalificerat behov". Likaså bör yrkesmässighet definieras i lagtexten och inte som nu via ett allmänt råd anses motsvara "ett 20-tal transaktioner till eller från privatpersoner".