Grundlagsskydd


En medborgare är genom grundlagen (Regeringsformen 2 kap 6 §) skyddad mot obefogad husrannsakan och liknande intrång i sitt hem. Det krävs att det finns en klar brottsmisstanke och att en domstol beslutar om åtgärden. I brådskande fall får även en polismyndighet ta detta beslut.

Men en medlem fick, under förevändning att polisen skulle inspektera vapenförvaringen, sitt hem genomsökt av polismän i sin frånvaro och utan förhandsavisering. Något skäl till att man genomförde denna husrannsakan har man inte velat uppge utan man hänvisar till en mystisk utredning.

Det måste vara ett grundläggande krav att polismyndigheten redovisar sina skäl för att genomföra en såpass integritetskränkande åtgärd som en husrannsakan.

När det gäller vapeninspektion står det uttryckligen skrivet att den endast får omfatta själva förvaringen och inte syftar till att uppdaga brott. Man får således inte inspektera annat än just förvaringen. Och Rikspolisstyrelsen rekommenderar att man aviserar besöket 2 veckor i förväg.

Varken JO eller domstol har reagerat på detta övergrepp. JO ryckte på axlarna och domstolen ansåg att vapenägarens tillfälliga förvaring av vapenskåpsnyckeln i en urna dold under ett antal föremål troligen skulle leda till att licenserna återkallades.

Det finns rättsfall där en vapenägare hade gömt en nyckel bakom en gardin. Han fick inbrott och tjuvarna hittade nyckeln, öppnade vapenskåpet och försåg sig. Domstolen tyckte i detta fall att han inte hade betett sig ovarsamt. "Det är nästan omöjligt att gömma en nyckel så att ingen hittar den", ansåg domstolen och ogillade polismyndighetens försök att dra in licenserna.