Miljöministern om bly


Ett antal jägar- och skytteförbund, representanter för näringslivet och intresseorganisationer hade sänt ett brev till miljödepartementet om regeringens uppdrag till Kemikalieinspektionen att "utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition". I detta brev förkastade man tanken på varje form av ekonomiska styrmedel och ansåg att bly i metallisk form (dvs den form som används i ammunition) inte utgör någon miljöfara.

Miljöministern påpekade att regeringens grund för att riva upp det av den förra regeringen beslutade blyförbudet var att man såg att det finns behov av att använda blyammunition där det inte existerar alternativ för jakt eller skytte. Vidare att metalliskt bly är stabilt och orörligt i mark och därför har en begränsad påverkan på miljön. (vår kursivering) Ett generellt krav på blyförbud vid skytte eller krav på miljökulfång skulle ge många skytteklubbar problem.

Alla har undantagslöst vid det här laget accepterat förbudet mot blyhagel vid jakt på våtmark och över grunt vatten. Däremot har man inte lika lätt accepterat förbudet mot blyhagel vid skytte men i många delar har blyhagel i skyttet ersatts med järnhagel.

Regeringen vill se om ekonomiska styrmedel för bly i ammunition kan ge ytterligare stimulans för jägare och skyttar att använda alternativ ammunition, t.ex. stålhagel, där detta är möjligt. Men det förutsätter att det finns alternativ ammunition som uppfyller djuretiska aspekter och som inte försvårar för jägarna att träna skytte eller för skyttarna att utöva sin verksamhet.

Uppdraget är inte begränsat till att belasta blyammunition med högre kostnader utan är även inriktat på förslag som innebär minskade kostnader för alternativ ammunition.

I övrigt avvaktar man Kemikalieinspektionens redovisning av uppdraget i oktober 2008 och då vill man ha en dialog med alla berörda aktörer om denna redovisning.