Långa handläggningstider


Ordföranden i Riksdagens Jaktklubb, riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson, begärde nyligen en utredning från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) om handläggningstider för vapenlicenser i olika län. Han fick fram förbluffande svar där handläggningstiden kunde variera från en vecka upp till tio veckor och han ställde därför en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask vilka åtgärder hon avsåg att vidta för att minska dessa skillnader.

Justitieministern ser det som viktigt att polisen ständigt arbetar med att förbättra tillgängligheten och servicen till allmänheten. Regeringen har därför i sitt regleringsbrev för 2008 angett att antalet nöjda servicemottagare ska öka.

Under 2007 beslutade dessutom Rikspolisstyrelsen om en servicestrategi för att ytterligare förbättra servicen till allmänheten. Målet är att denna service ska vara enhetlig och bygga på en kundfokuserad helhetssyn. Rikspolisstyrelsen arbetar också enligt justitieministern på att ta fram gemensamma handläggningstider för bl.a. vapenlicensärenden.

Justitieministern påpekar också att handläggningstiden kan variera eftersom ärendena kan vara av skiftande karaktär och svårighetsgrad samt i en del fall krävs intyg och ibland saknas någon uppgift.

- - - - -

Det är glädjande att man äntligen börjar se på vapenhandläggningen som en betald tjänst till medborgarna och som en serviceuppgift plus att denna ska få en "kundfokuserad helhetssyn". Detta har länge saknats inom just vapenärendehanteringen.

När man organiserade om i Malmö län och centraliserade vapenärendena ledde det till en markant ökning av handläggningstiderna. Helt i onödan för många rena rutinärenden och knappast med kunden i fokus.

Men i många fall behöver personalen mera utbildning för att kunna leva upp till RPS ambitionsnivå.