Bostad - mantalsskriven?


En vapenägare fick besök av polisen i sin ensligt belägna jaktstuga som även är hans ateljé och verkstad. Han är mantalsskriven på den adressen av arbetsskäl (han har som utövande konstnär sin rörelse registrerad på ateljéns adress plus att ingen i familjen skulle stå ut med lukten av terpentin och lösningsmedel) men han bor hos resten av familjen inne i samhället.

Polisen gillade inte att han hade vapen i jaktstugan. Man ansåg att eftersom han var mantalsskriven där så skulle han där ha ett godkänt säkerhetsskåp att förvara sina vapen i.

Men det godkända säkerhetsskåpet står naturligtvis i bostaden inne i samhället. Detta ville polismyndigheten betrakta som att han förvarade sina vapen "hos annan", dvs hos sin fru, vilket han inte hade tillstånd till.

Vapenägaren vistas inte permanent i jaktstugan/ateljén och när han är där har han alltid eventuella medförda vapen under konstant uppsikt plus att dörren alltid är låst. Vapnen lämnas aldrig kvar i jaktstugan när vapenägaren åker därifrån.

Hans förvaring i jaktstugan ska således jämföras med vad Rikspolisstyrelsen säger i Fap 551-3 om förvaring i samband med jakt eller tävling. Då gäller att om man måste lämna vapnen obevakade (vilket i detta fall inte blir aktuellt) ska man ta med sig vital del och låsa in och ordentligt gömma övriga delar av vapnet.

Vapenlagstiftningen specificerar inte att en vapenägare måste förvara sina vapen på den adress där han är folkbokförd. Detta påpekades också i den senaste remissomgången till Fap 551-3 av polismyndigheten i Värmland som skriver:

"I de föreslagna allmänna råden till 17 kap 1 § anges att för att uppfylla kraven på uppsikt enligt 1 § bör skjutvapen förvaras i tillståndshavarens bostad vilket regelmässigt innebär där tillståndshavaren är folkbokförd. Enligt 5 kap 1 § vapenlagen är den som innehar skjutvapen eller ammunition skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Något krav på att skjutvapen skall förvaras på den adress där tillståndsinnehavaren är folkbokförd följer inte av lagtexten."

Men tro inte att Rikspolisstyrelsen är mottaglig för saklig kritik ens från de egna leden. Ty i senaste versionen av Fap 551-3 står just denna text om bostad och folkbokföringsadress. Men bara som ett allmänt råd, så att ingen kan säga att Rikspolisstyrelsen ställer det som krav ....

Det finns naturligtvis i bakgrunden att polisen ska veta var i samhället det förvaras vapen. Och de allra flesta har dem i sin bostad som också är den adress som de är mantalsskrivna på. Men ingen regel utan undantag.

De flesta uppfattar det som att man ska skriva sin mantalsskrivningsadress när man ska fylla i adressuppgifter. Men numera är man mycket mera rörlig och detta avspeglas kanske inte i adressuppgiften. Det finns personer med två permanenta bosättningsadresser men av folkbokföringsskäl kan man bara välja den ena som mantalsskrivningsadress.

Ytterligare en variant är personer som arbetar utomlands och av skatteskäl skrivs utomlands men som ändå har hus och fast egendom i Sverige och betalar skatt för dessa. Sådana personer har också två permanenta adresser.

Men hur ska polismyndigheten få reda på detta?

Man skulle kunna avhjälpa problemet på ett relativt enkelt sätt genom att göra om ansökningsblanketten. Idag har denna plats för bara en adressuppgift men det finns plats för 2 vapen (en kvarleva från den tid då man hade plats att skriva in många vapen på samma blankett). Ta bort utrymmet för det andra vapnet och sätt i stället in en ny adressuppgift "bostad, om annan än folkbokföringsadressen". Då kan man fylla i båda sina adresser och markera var vapenskåpet förvaras.

Och då borde alla parter bli nöjda.