Förtryckta omdömen

 

Socialstyrelsen har skapat en blankett för läkare som vill anmäla till polisen att en patient anses olämplig för vapeninnehav. Men blanketten är förtryckt i sina omdömen och det blir i verkligheten onödigt fyrkantigt för läkaren.

Per 2000-07-01 infördes i Vapenlagen 6 kap 6 § en bestämmelse:

Om den som vårdas för psykisk störning bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen, skall den läkare som är ansvarig för den psykiatriska vården omedelbart anmäla förhållandet till polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte innehar tillstånd för skjutvapen.

Denna text står i skrivande stund som inledning på Socialstyrelsens blankett (finns att hämta på deras hemsida) just i denna lydelse trots att texten per 2006-07-01 är ändrad lite:

En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen skall omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd för skjutvapen.

Läkarna var i början mycket skeptiska till denna anmälningsplikt. Man menade att den undergrävde förtroendet mellan läkare och patient. Efter en massiv kritik mot läkarna började antalet anmälningar att öka och idag får man rentav intrycket att läkarna anmäler "hellre en gång för mycket än en gång för litet", just för att skydda sig själva mot kritik. I en del fall skriver läkaren dessutom ett eget intyg som kan ge en mera nyanserad bild av patienten. Det har inträffat att detta personliga intyg är så formulerat att det snarare motsäger bedömningen att patienten skulle vara olämplig som vapenägare och snarare betonar frånvaron av riskfaktorer.

Det som gör blanketten så onyanserad är "Anmälande läkares bedömning" som är förtryckt och idag lyder sålunda:

Jag intygar att patienten vårdas för psykisk störning och bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen.

Det är inte alla läkare som förstår att de ska utfärda ett sådant intyg endast i de fall patienten verkligen bedöms vara olämplig som vapeninnehavare. Det ska inte vara så att läkaren känner sig förpliktad att rapportera patienten så snart det framkommer att denne har vapen, oavsett hur sedan läkarens bedömning av patienten som riskfaktor blir.

SVF skrev brev till Socialstyrelsen om detta och det visade sig att man just nu höll på med att gå igenom blanketten för att uppdatera den mot aktuell vapenlagstiftning så SVF hamnade bland remissinstanserna. En välkommen möjlighet att ge synpunkter om hur den grundläggande tanken är bra men hur verkligheten blir annorlunda.

SVF ansåg att man borde möjliggöra för läkaren att ge en mera nyanserad bedömning genom att ge några fler alternativ, t.ex.

- bedöms vara olämplig

- kan vara olämplig

- kan trots sina besvär vara lämplig

samt att läkaren får hänvisa till ett personligt utlåtande som bifogas blanketten.

För legala vapenägare är det av vikt att veta att man kan söka professionell hjälp om man skulle få problem, utan att man för den skull automatiskt döms ut som en riskfaktor och blir av med sina vapen.

För en vapenägare är det ett stort

ingripande i den personliga sfären att bli fråntagen sina licenser och vapen. Det innebär att man inte längre anses vara betrodd med att inneha vapen. Man helt enkelt förlorar sitt medborgerliga förtroende och med detta en stor del av sin livskvalitet och därmed all möjlighet att utöva sitt absolut största fritidsintresse. Och detta kanske trots att det inte alls var motiverat ur säkerhetssynpunkt.