Insmuget uppdrag

 

Visserligen stod det i konsekvensutredningen om bly i ammunition att man rekommenderade vidare studium av möjligheterna att påskynda utvecklingen mot blyfria alternativ. Men ingen tog väl särskilt allvarligt på detta. Bland de sakkunniga visste man att det för närvarande inte finns något alternativ för stora delar av ammunitionen och dessutom var man helt övertygad om att metalliskt bly, som är det som används i ammunition, inte utgör någon som helst miljörisk.

Att det fanns regeringsbeslut att gå vidare med frågan framkom inte förrän det uppdagades i regleringsbrevet till Kemikalieinspektionen att denna myndighet fick i uppdrag att utreda möjligheterna att medelst ekonomiska styrmedel (dvs sanktioner) belägga blyad ammunition med sådana avgifter att detta skulle leda till en snabbare utveckling av alternativa ammunitionssorter.

Regeringen brukar ge tillkänna via pressmeddelanden eller liknande så fort en minister ska delta i någon aktivitet eller man har gett ett uppdrag eller fått redovisning på ett uppdrag. Men denna gång skedde det i det fördolda, inga pressmeddelanden lämnades.

Och vad som är ännu mera förvånande är att man gav uppdraget endast till Kemikalieinspektionen. När det gällde konsekvensutredningen gavs ett delat uppdrag till Kemikalieinspektionen OCH Naturvårdsverket. Det nuvarande uppdraget säger endast att det ska utföras i nära samarbete med Naturvårdsverket, men det är då fortfarande Kemikalieinspektionen som har avgörandet i sin hand.

På Kemikalieinspektionen har man endast börjat så smått att skissa på uppdraget och ville få hjälp av näringsliv och intresseorganisationer med att samla in uppgifter för sin blivande rapport. Man inbjöd därför representanter för ett antal organisationer till en hearing 5 maj i Stockholm.

- - - - - - - - - - - - -

Utdrag ur regleringsbrevet till Kemikalieinspektionen:

Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.

Kemikalieinspektionen ska, i nära samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition. Inspektionen ska också lämna förslag på hur sådana ekonomiska styrmedel kan vara utformade och hur de kan genomföras.

Förslagen ska beskriva de ekonomiska styrmedlen, lämpliga myndigheter för att administrera dessa, författningsändringar samt förväntade effekter på jägares och skyttars användning av alternativ ammunition. Om Kemikalieinspektionens förslag innebär intäkter till staten ska inspektionen föreslå hur dessa intäkter kan återföras till jägare och skyttar i form av till exempel miljöinvesteringar på skjutbanor eller till forskning och utveckling. De föreslagna ekonomiska styrmedlen ska också konsekvensbeskrivas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.