Samverkan i användarledet

 

Den världskända ammunitionstillverkaren Norma Precision i Åmotsfors inbjöd representanter för skyttar, jägare, näringsliv och intresseorganisationer till ett möte för att diskutera regeringens utspel om ekonomiska styrmedel riktade mot bly i ammunition.

Omvärldstrycket ökar på verksamheter där civila skjutvapen och ammunition kommer till användning. Detta skapar ett behov av närmare samverkan mellan en rad organisationer och företag som i sig har olika verksamhet men på ett övergripande sätt berörs av myndighetsbeslut, lagar och förordningar i ämnet.

Numera finns WFSA, World Forum for Sports shooting Activities, som är en paraplyorganisation för en rad internationella intresseorganisationer. Med detta som modell diskuterades frågan om ett mer permanent framtida samarbete mellan de närvarande organisationerna och andra organisationer i landet i frågor som har ett gemensamt intresse. Man enades om att skapa ett nätverk för att samla och sprida information och kunskap som har eller kan ha intresse för de enskilda organisationernas verksamhet. Detta utan att inkräkta på de enskilda organisationernas integritet.

Inte minst i kontakter med riksdag och regering har ett sådant nätverk stor betydelse som ett brett forum som kan ge signaler och information som annars kan riskera att försvinna när de kommer från enskilda organisationer.

Enighet ger styrka, som bekant.

Gruppen enades om följande brev till miljödepartementet och miljöministern, med kopia till statsrådsberedningen, statssekreterare i olika departement samt Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket:

"Undertecknade, representanter för berörda industrier, vapen- och ammunitionshandel samt medlemsorganisationer för jakt och skytte med flera, konstaterar med stor förvåning att slutsatserna från den konsekvensutredning som genomfördes av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket och som redovisades i november 2006 inte beaktats i det regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen som regeringen beslutade om i december 2007.

De negativa effekterna av alternativ ammunition när det gäller såväl djuretik, säkerhetsfrågor och andra socioekonomiska effekter och kostnader, i förhållande till den mycket begränsade miljönyttan anser vi helt styrkta. Även att den faktiska miljöpåverkan av blyammunition är försumbar.

Regeringens uppdrag till Kemikalieinspektionen att utreda behovet av och möjligheten till att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition ger också mycket otydliga signaler. Den trovärdighet som Regeringen visade i samband med undanröjandet av det beslutade blyförbudet 2007 har, genom att besluten togs i stort sett samtidigt, definitivt påverkats negativt.

Oavsett vilka slutsatser Kemikalieinspektionen kommer fram till i den pågående utredningen är det vår uppfattning att det inte föreligger något verkligt behov av särskilda styrmedel och att en miljöskatt knappast löser några tekniska problem. Det är väsentligt mycket angelägnare att utifrån blykonsekvensutredningen utvärdera och genomföra de förslag som finns i densamma för att samla konkreta fakta och fortsatt upprätthålla den höga säkerhet i hanteringen och användningen av blyammunition som existerar redan idag.

Avslutningsvis noterar vi med förvåning att Naturvårdsverket, som har det yttersta ansvaret för att den ur djurskyddssynpunkt effektivaste ammunitionen används vid jakt, inte fått detta uppdrag."

Signerat av:

Svenska Sportskytteförbundet
Frivilliga Skytterörelsen
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Svenska Mångkampsförbundet
SPOFA, JAKTIA, Eurenco Bofors
Svenska Kennelklubben
Norma Precision
Sveriges Vapenhandlareförening
Svenska Skidskytteförbundet
Sveriges Vapenägares Förbund