Hearing på KemI

 

I svensk kamikalielagstiftning anges särskilt tre metaller som man vill få bort ur miljön: kvicksilver, kadmium och bly.

Eftersom de är grundämnen kan man inte ta bort dem helt ur miljön men det man vill åstadkomma är att de inte på grund av mänsklig påverkan ska förekomma i naturen i större koncentration än normalt.

KemI har gjort flera undersökningar om bly och var den myndighet som tillsammans med Naturvårdsverket 2006 tog fram en konsekvensutredning om bly i ammunition. Det nya uppdraget är en fortsättning på det tidigare.

På KemI har man själv uppfattningen att priset påverkar användningen av bly. Om en vara blir dyrare tenderar konsumtionen att minska.

Priset kan påverkas av t.ex.skatter, avgifter, subventioner, panter och utsläppsrättigheter (kvoter). Men man räknar med att det kommer att behövas mycket stora prisökningar för att halvera blyanvändningen.

- Skatt eller avgift har effekt endast vid hög procentsats men administrationen blir enkel

- Kvoter kan ha effekt men administration blir komplicerad

- Pantsystem med återvinning har effekt och administrationen är relativt enkel

- Subventioner på alternativa metaller kräver i vissa fall mycket stora insatser; subvention för miljökulfång har bra effekt och för båda är administrationen enkel

De till hearingen inbjudna hade emellertid en del åsikter att ventilera.

1. I uppdraget ingår att analysera om det finns ett behov av ekonomiska styrmedel. Sådana kan användas endast när det finns alternativ, annars blir styrmedlet en form av straffskatt. 2. Koppar som alternativ till bly är ett dåligt alternativ enligt Naturvårdsverket.

3. Riskerna med blyammunition ska i första hand utredas närmare. Enligt aktuell forskning utgör metalliskt bly, som är det som används i ammunition, inte någon miljörisk. (På KemI medgav man också att den största minskningen av bly i naturen kom när man förbjöd blyad bensin.)

4. Privatimport av blyammunition kan bli ett problem.

5. Utländska jägare på besök i Sverige tar med sin egen ammunition.

6. Jägare måste kunna övningsskjuta. Fördyrad ammunition minskar övningsskyttet.

7. Sanktioner kan leda till att handladdningen ökar, vilket inte Naturvårdsverket ser som önskvärt ur kvalitetssynpunkt.

8. För målskytte med kulor finns inget alternativ till blyammunition. En stor del av dessa kulor återvinns.

9. Kostnader för ammunition för målskjutning kan ligga i storleksordningen 20.000 per år

10. Kvotsystem låser utvecklingen av olika typer av skyttegrenar och förhindrar den fria rörligheten av varor inom EU i form av handelshinder då kvoten är slut.

11. Viss ammunition skadar vapnen och har negativ påverkan på jaktetiska frågor. Norge har problem med skadeskjutningar pga stålhagel.

12. Hagelgevär är inte anpassade för grova stålhagel (3.5 mm och större).

13. Internationella skytteregler kräver blyammunition - svenska skyttar som inte får använda blyammunition har ett sämre konkurrensläge. Denna idrottsliga orättvisa kan leda till minskat idrottsskytte.

14. Prisökning på ammunition kan ge färre skyttar som i sin tur minskar rekryteringsbasen för utbildning av instruktörer för försvaret, t.ex. för utlandsstyrkorna.

15. Klassificeringen av jaktammunition hindrar användning av alternativ kulammunition.

16. Det historiska skyttet (svartkrutsskyttet) kan endast använda blyammunition, allt annat är historiskt fel.

Plus att deltagarna ställde vissa grundläggande frågor om utredningens berättigande:

A. Varför fokuserar man på bly i ammunition och inte på annan användning av bly i samhället?

B. Är skjutbanor verkligen ett miljöproblem? Förorenad mark berör inte bara skjutbanor.

C. Vad händer inom EU i denna fråga?

KemI ska nu sammanställa ett utkast till rapport och denna kommer att tillställas deltagarna i hearingen för synpunkter.