Har garderoberna lagstöd?

 

Nyligen införde regeringen i Vapenförordningen en målskyttegarderob, med jaktgarderoben som modell. Men frågan är om man överhuvudtaget hade rätt att införa detta utan en lagändring.

Vid lagändringen 2000-07-01, då vapengarderoben för jakt ändrades till 4 + 2 i stället för ursprungliga 6, flyttades texten om vapengarderoben över från Vapenlagen till Vapenförordningen. I utredningen som föregick lagförslaget fanns helt logiskt ett bemyndigande för regeringen att föreskriva "begränsningar i det antal skjutvapen som får innehas".

Men på vägen till färdig lag tappade man bort detta bemyndigande.

Idag finns ingen text i Vapenlagen som styrker att regeringen har rätt att skriva en inskränkande text i Vapenförordningen om antal vapen för jakt.

Enligt Regeringsformen får inte regeringen skriva sådan lagtext utan att ha ett bemyndigande från riksdagen. (I vissa lägen får regeringen skriva lagtext även utan ett bemyndigande men dit hör inte regler om bl.a. jakt och kulturmiljö, dit idrottsskytte får räknas.)

När regeringen lanserade sin nya målskjutningsgarderob motiverade man den med att den var en parallell till jaktgarderoben.

Om den ena saknar lagstöd så gör den andra det också.

SVF har skrivit till riksdagens justitieutskott och påpekat detta, med hänvisningar till de olika lagparagraferna.

Lagar ska inte hänga i luften. Det måste finnas en röd tråd att följa från överordnad lag till förordning och föreskrift så att hela kedjan hänger ihop.

Sverige är unikt såtillvida att vi här betraktar förarbetena till lagarna som ett giltigt instrument i rättsskipningen. Om alla lagar är lika bristfälliga som vapenlagstiftningen förstår man att det behövs.

- - - - - -

Det står faktiskt i Regeringsformen att riksdagen får pröva sådana föreskrifter som regeringen har skrivit med stöd av bemyndigande.

Man kan undra om detta någonsin skett ....