SVF:s remissvar

SVF konstaterade att det inte finns några värderingar angivna i vapenlagstiftningen annat än god vandel för personer och stabil organisation för sammanslutningar – om nu detta skulle anses vara värderingar.

Vidare kan enskild skytt inte (med ett par undantag) vara medlem i en godkänd sammanslutning eftersom dessa är riksorganisationer. Sammanslutningarnas medlemmar är föreningarna.

Det anges ej vem som definierat etiska utgångspunkter eller hur de är definierade. Hur ska man då kunna veta om några skytteformer strider mot dem? Eller är det ett sätt att försöka eliminera vissa former av skytte som ej behagar RPS?

Mot denna bakgrund blev svaren på frågorna:

  1. Eftersom en definition av begreppet "etiskt godtagbar" saknas blir det omöjligt att svara på frågan. Vi känner dock inte till någon form av organiserat idrottsskytte som skulle strida mot normala etiska begrepp.
  2. Förslaget är omöjligt att genomföra i de flesta fall. Om det ändå skulle krävas skulle det leda till monopol och sådant skall ej tillåtas i idrottsliga sammanhang, ej heller inom skytteidrotten.
  3. Vi anser att riksdagen skall besluta om vilka skytteformer en medborgare skall få ägna sig åt.

- - - - - - -

Dessa synpunkter verkar utredaren ha fullständigt ignorerat utom den om monopolrisken, eftersom även andra remissinstanser har pekat på detta.

Nämnas bör kanske, att SKL sorterar under RPS.