Skadligt för miljön?

I det stora flertalet officiella uttalanden om bly heter det att "bly är en metall som är skadlig för miljön". Men vad menar man egentligen med denna formulering?

"Miljön" får antagas vara den omvärld vi lever i, den av människor bebodda eller obebodda, dvs hela klotet. En samling av en mängd olika kemiska (organiska och oorganiska) beståndsdelar, alla med sina egenskaper.

Bly kommer inte utifrån vår omvärld. Bly finns i miljön som en naturlig beståndsdel, det är ett av våra grundämnen och tillgången på bly bestäms av i vilken takt detta grundämne nyproduceras, i miljön. Bly finns i allt, i mark, i vatten, i luft, i människor, i djur, i vegetation, i berg. Det går inte att "sanera" hela klotet på bly eller stoppa nybildningen av detta grundämne.

Ingen livsmiljö på vårt klot har konstaterats vara naturligt giftig. De olika, i koncentrerad form giftiga, ämnena finns inte i sådan koncentration att de utgör ett miljöhot. Ämnena är således i sin naturliga koncentration ej skadliga för miljön utan utgör en del av denna.

Först med människans påverkan har vissa ämnen "omfördelats" så att en del områden fått högre koncentration än den naturliga. Människan har således rubbat den naturliga balansen och eftersom krass ekonomi styr människans utveckling mot högteknologi har man inte satsat på att upprätthålla balansen i naturen utan vissa ämnen har blivit mera koncentrerade på vissa platser. Intet göres förrän larmet går. Vi minns väl alla DDT-rapporterna och kvicksilvergäddorna.

När det gäller bly är programmet ambitiöst. "Regeringen och riksdagen har därför beslutat att ämnet i stort sett ska sluta användas till 2010", som det heter på regeringens hemsida under Kemikalier.

Bly i metallisk form skiljer sig markant från blyföreningar, som är det som oftast används inom den kemiska industrin. Den metalliska formen är inte lättillgänglig för miljön, i motsats till många blyföreningar. Men i det ambitiösa programmet mot bly och andra tungmetaller jämställdes metalliskt bly med t.ex. bly i bensin, vilket gav en missvisande bild.

Tillskottet av bly från ammunition ligger runt 50 ton per år, utspritt på en relativt stor yta. Tillskottet till den naturliga förekomsten i mark blir ytterst liten. Detta ska vägas mot blyets unika egenskaper som ammunitionsmetall, särskilt vid jakt.