En riggad utredning

Det är dessbättre sällan man stöter på en utredning som så uppenbart tar sikte på att förbjuda ett par skyttegrenar. Men "Utredningen mot illegala vapen", som den så vackert kallas, är ett lysande undantag.

Vapenägaren berättade om SVFs svar på denna utredning i nr 4 från augusti 2004, sid 17. Svaren har nu resulterat i promemorian "Skärpta vapenregler" (Justitiedepartementets referens Ju2005/2613/PO).

En grundläggande förutsättning för en utredning är att den klart definierar sina mål och sina förutsättningar. I uppdraget ingår också att göra "en förutsättningslös översyn över gällande regelverk". Eftersom utredningen i grunden utgår från Rikspolisstyrelsens (RPS) årliga rapport av 2003-04-29 till Justitiedepartementet samt FN:s vapenprotokoll är det extra viktigt att definitionerna är klara och juridiskt väl underbyggda.

Uppdraget från Justitiedepartementet betitlas "Uppdrag om åtgärder för att förhindra spridning av illegala vapen m.m.". Intrycket från hur utredningen bedrivits är snarare att man koncentrerat sig på "m.m." än på "illegala vapen".

FN:s vapenprotokoll baseras på en konvention "mot gränsöverskridande organiserad brottslighet" med ett tilläggsprotokoll "mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar, komponenter och ammunition." Det huvudsakliga syftet med protokollet är att "främja, underlätta och förstärka samarbetet mellan staterna för att förebygga, bekämpa och eliminera olaglig tillverkning och handel med skjutvapen m.m."

Detta är något som vi alla legalvapenägare saklöst vill stödja. Den illegala trafiken med vapen är ett reellt hot mot samhället och alla krafter måste sättas in på att bekämpa denna laglöshet.

Men av detta tema har man valt att utreda några mindre bitar nämligen "kontroll av införsel och utförsel av skjutvapen, vissa förutsättningar för sammanslutningar och enskilda att inneha skjutvapen samt förhållandet mellan vapenhandlartillstånd och tillhandahållandetillstånd."

Vad enskildas och sammanslutningars vapeninnehav har med olaglighet att göra är oklart. Om man inte betraktar allt legalt innehav av skjutvapen som suspekt.

Denna delutredning blev föremål för en enkätundersökning som i stora delar endast upprepade fraser som skrivits av RPS i rapporten 2003-04-29 som t.ex. "de värderingar som ligger till grund för vapenlagstiftningen", "medlem i en godkänd sammanslutning", "från etiska utgångspunkter tveksamma skyttevarianter" samt "för målskytte mindre lämpliga vapen". RPS ville i sin rapport påskina att dessa uttryck hade stöd i vapenlagstiftningen och att de således skulle vara välkända och väl definierade begrepp. Så är emellertid ej fallet.

Det skulle ha varit välgörande om enkätundersökningen hade startat med en förutsättningslös fråga om vad remissinstanserna ansåg borde höra hemma under rubriken etiska värderingar. Då hade utredningen haft betydligt större trovärdighet. I stället fick remissinstanserna besvara följande frågor:

  1. Vad anser ni om förslaget att en skyttesammanslutning, för att kunna få tillstånd att inneha skjutvapen, måste bedriva en verksamhet som är etiskt godtagbar?
  2. Hur ser ni på förslaget att en enskild för att anses ha behov av ett målskjutningsvapen och därmed ha möjlighet att få ett innehavstillstånd för vapnet ska vara medlem i en godkänd skyttesammanslutning?
  3. Om ni bejakar tanken på att en skyttesammanslutning ska kunna få tillstånd endast under sådana förutsättningar som anges i punkt 1, vilka kriterier anser ni bör ställas upp som förutsättning för ett tillstånd?

Observera att fråga 3 redan utgår från att det existerar fastställda etiska värderingar …

Allt vad enkäten innehöll att besvara hänfördes således till den mindre biten "vissa förutsättningar för sammanslutningar och enskilda att inneha skjutvapen". Övriga bitar i temat efterfrågades ej.

Det är uppenbart att dessa frågor inte har något samband med "illegala vapen", som ju utredningen skulle handla om.

Det är lika uppenbart att man, med draghjälp av FN:s vapenprotokoll, söker implementera åsikter som uttryckts av RPS. Därifrån kommer garanterat endast legalvapennegativa önskemål.