Förening överklagar larmkrav

En älgskyttebana hade fått krav på sig att installera larm för de vapen man förvarade på banan. Föreningen begärde ett undantag med anledning av att de 3 vapnen som förvarades på banan ej var kompletta, de saknade slutstycke. För den tid skjutbanan ej var i bruk kunde man ordna förvaring hos funktionär. Banan hade varit i bruk sedan 1970-talet och aldrig utsatts för åverkan eller inbrottsförsök.

Rikspolisstyrelsen avslog begäran om dispens från föreskriften om larm. Man uttalade i sitt skäl för beslut följande:

"En säker förvaring är en viktig förutsättning för att få inneha skjutvapen. De meddelade föreskrifterna bygger på att det ska ta så lång tid att forcera ett förvaringsutrymme att angreppet hinner avbrytas innan vapnen tillgripits. Detta förutsätter förvaring i värdeskåp samt ett larm som terminerar hos en larmmottagare.

Mot bakgrund av den diskussion som fördes i Rikspolisstyrelsens styrelse i samband med att de aktuella föreskrifterna beslutades är de kostnader som är förenade med förvaring av skjutvapen på sådant sätt som sägs i föreskrifterna inte ett skäl att medge undantag från dessa. På samma grund är inte heller en förlängning av övergångstiden för föreskrifternas ikraftträdande något skäl för sådant undantag."

Beslutet överklagades med följande tillägg:

1. Skjutbanan är öppen 6 dagar maj-juni och 8 dagar augusti-september. Det är endast under dessa tider vapen förvaras på skjutbanan. Övrig tid finns de hos funktionärer.

2. Vapnen har inga slutstycken och separat inköp av slutstycke är icke möjligt.

3. Brottslig verksamhet med vapnen är således utesluten eftersom vapnen i princip är obrukbara och pga sin storlek svåra att dölja.

4. Frånvaron av larm gör att inget intresse för lokalerna väcks.

5. Framkörningstiden för larmad personal är lång.

Föreningen skrev dessutom direkt till Justitiedepartementet enligt följande:

"I RPS Fap 556-2 meddelar denna myndighet föreskrifter om larm. För undantag finns i sista paragrafen ej några regler angivna, endast att RPS kan meddela undantag.

Föreskrifter i denna Fap, liksom i andra, måste grundas på Vapenlagen och Vapenförordningen och på ett bemyndigande av Riksdag/Regering att utfärda föreskrifter om en angiven sak.

I Vapenlagen eller Vapenförordningen finns inget bemyndigande för RPS att utfärda föreskrifter om larm. Dessa föreskrifter saknar därigenom lagstöd. Däremot har RPS erhållit bemyndigande att utfärda föreskrifter om förvaring och av Vapenlagen framgår att man därmed avser förvaring i godkända säkerhetsskåp eller annan lika säker förvaring. Larm är ett inbrottsskydd och ej förvaring.

Bestämmelserna om förvaring och larm har vidare inte tillkommit på det sätt som Verksförordningen §27 föreskriver. RPS anger i sin konsekvensutredning beträffande larm mycket låga kostnader som saknar bekräftad förankring i verkligheten. Enligt från marknaden erhållna kostnadsunderlag samt yttrande från Svenska Jägareförbundet ligger kostnaderna i storleksordningen 30.000 – 65.000 kronor beroende på var man bor och vilka operatörer som kan anlitas.

Enligt Verksförordningen §27 punkt 4 ska en myndighet begära Regeringens tillstånd att få införa bestämmelser som blir kostsamma för dem det berör. Något sådant tillstånd synes icke ha begärts. Därmed har RPS ej heller uppfyllt lagens villkor för att få införa föreskrifterna i Fap 556-2.

Eftersom RPS föreskrifter om larm både saknar lagstöd och ej har tillkommit på lagenligt sätt begär vi, att Regeringen/Justitiedepartementet anmodar RPS att dra tillbaka dessa föreskrifter."