Bernkonventionens utredning

Ornitologernas internationella organ Birdlife International vände sig till Bernkonventionen och begärde en utredning som skulle visa att bly i all ammunition var skadlig och borde totalförbjudas. Inte bara för våtmarker utan generellt.

Men Bernkonventionen kom fram till att det inte fanns någon risk för blyexponering från ammunition för fåglar utanför våtmarkerna. Bernkonventionen ansåg att det först måste komma studier som visar att just bly i ammunition ger höjda värden hos fåglar innan man går in på regler och lagar om bly.

Den marginella effekt som bly i ammunition kan ha utgör ingen anledning att förbjuda bly, anser Bernkonventionen.