Blyhagel och sportskytte

Blydebatten rasar vidare. Glädjande nog finns det politiker som inser att bly i ammunition inte har någon inverkan på miljön och som arbetar aktivt på att få bort denna osaklighet. En som flera gånger interpellerat om blyfrågan är Jan-Evert Rådhström (m), som denna gång begärde en interpellation med en vinkling för en del av idrottsskyttet i landet.

I flera andra länder har man insett, att bly i ammunition inte utgör en miljöfara. Men i Sverige råder tunnelseende på denna punkt. Det är därför av stort intresse för de legala vapenägarna att en engagerad riksdagsledamot än en gång tar upp frågan i sin interpellation:

"Sverige är en framgångsrik nation i skytte, men det kommer tyvärr med stor sannolikhet vara svårt att behålla denna position i framtiden. Från den 1 januari 2005 är det förbjudet att använda blyhagel vid sportskytte. Sveriges skyttar kan nationellt tävla med stålhagel, men kommer inte att ha samma förutsättningar vid internationella tävlingar.

Idag tvingas svenska skyttar använda stålhagel för träning i Sverige medan andra nationaliteter använder blyhagel. För vissa skyttar kan stålhagel vara ett fullgott alternativ. Detta beroende på vilken skyttegren som är aktuell. För andra är det svårare att hävda sig internationellt beroende på att denna gren kräver användande av blyhagel. Ett ytterligare stort problem uppstår när Sportskytteförbundet skall arrangera landskamper och Sweden GP med övriga länder i de olympiska grenarna Trap, Dubbeltrap och Skeet. Utländska gäster tävlar och tränar med blyhagel, men i och med den nya svenska lagstiftningen kommer många internationella skyttar sannolikt att avstå från att tävla i Sverige.

Sveriges regelsystem förbjuder idag våra utländska gäster att deltaga i svenska tävlingar om de inte skjuter med stålhagel. Även många svenska skyttar är diskriminerade om de satsar på en internationell karriär och vill försöka erövra guldmedaljer i stora tävlingar såsom OS och VM.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att omgående arbeta för att dispenser för detta skytte införes i syfte att rädda internationellt skytte i Sverige och möjligheten för framtida framgångar i de olympiska lerduvegrenarna?"

En interpellationsdebatt går till så här: En riksdagsman begär att en ansvarig minister ska komma till riksdagen och debattera den fråga som riksdagsmannen ställer. Om frågan accepteras som interpellation (vilket frågan ovan gjorde) bestäms en datum för debatten. Ofta har man då flera frågor till samma minister. Hela debatten refereras i ett snabbprotokoll.

Vapenägaren saxar här några uttalanden från snabbprotokollet 2004/05:90 från tisdag 5 mars 2005 då ovanstående interpellation debatterades:

Miljöministern Lena Sommestad (s) gick igenom de sedvanliga argumenten, att bly är skadligt för miljö och hälsa och regeringens/riksdagens beslut att all användning av bly på sikt bör avvecklas. "Enligt ett delmål under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska nyproducerade varor så långt det är möjligt vara fria från bly senast år 2010."

Naturvårdsverket har möjlighet att undanta t.ex. ammunition för lerduveskytte från förbudet. Det finns just nu på Naturvårdsverket en begäran från Sportskytteförbundet om detta.

Många instanser har ifrågasatt förbudet mot bly i ammunition, bland andra Svenska Jägarförbundet, Skogsindustrierna, Lantbrukarnas Riksförbund och Jägarnas Riksförbund. Våren 2005 ska regeringen ta ställning till behovet av ändringar i regelverket.

Jan-Evert Rådhström blev inte klokare av det svaret:

"Jag finner ingen vägledning i miljöministerns svar på om hon anser att det bör bli möjligt att arrangera internationella skyttetävlingar i Sverige eller inte. Skyttetävlingar är en del i en mycket stor fråga när det gäller blydiskussionen. Jag ska inte ta upp de problem som blyförbudet ger ur djuretisk synpunkt. Jag ska inte ta upp vad det innebär för jakten i övrigt och allt elände regeringens beslut kommer att innebära för sågverksindustrin."

"Jag skulle dessutom önska att prestigen från regeringens sida inte var så stor att det är prestigen som kvarstår som argument för att behålla den här lagstiftningen om blyförbud i ammunition."

Han erinrade om miljöministerns företrädare Kjell Larsson, som hade en positiv inställning till skytte och insåg att ett förbud mot användning av blyad ammunition skulle kunna ge problem för vissa tävlingsskyttegrenar. Kjell Larsson hade för avsikt att se till att inte någon tävlingsskyttegren försvann.

Jan-Evert Rådhström efterlyste också en tydlig signal från miljöministern vad hon tyckte i frågan.

Miljöministern hänvisade ånyo till Naturvårdsverket och den dispensansökan som finns där. Hon var medveten om att hennes företrädare Kjell Larsson var mycket sportintresserad och engagerad för skyttet. Något svar på frågan kom dock inte utan hon hänvisade till det pågående arbetet med att läsa remissvaren..

Jan-Evert Rådhström pressade miljöministern på ett uttalande hur Sverige skulle kunna få internationella framgångar för svenskt skytte när inbjudna utländska gäster tackar nej, eftersom de skjuter med bly hemma och inte har övat med stålhagel.

Bengt-Anders Johansson (m) inflikade om Jan-Evert Rådhströms interpellation:

"Jag delar hans skamsenhet över att vi i Sverige ska utmärka oss på detta sätt. Jag tror ändå att miljöministern med handen på hjärtat anser att det specifika som vi nu diskuterar är en mycket obetydlig del av ett miljöproblem. Man är näst intill inbilsk om man påstår att internationella tävlingar i Sverige skulle utgöra ett miljöproblem när de dessutom sker på ett koncentrerat ställe där eventuell uppfångning skulle kunna vara fullt ut möjlig."

Även Bengt-Anders Johansson ville veta miljöministerns personliga uppfattning i frågan samt när man kunde förvänta sig något resultat av läsningen av remissvaren.

Miljöministern medgav att hon inte ville tävla med företrädaren Kjell Larsson om att vara mest intresserad av sportskytte. Företrädaren var också mycket intresserad av svensk kemikaliepolitik. Trots att man länge vetat om vad som skulle komma har det ej inlämnats dispensansökningar till Naturvårdsverket förrän nu.

Miljöministern uttalade också att "Det är nog ingen som vill förhindra svensk sports utveckling, icke heller jag."

"I dagsläget kan jag se att det finns en lösning på dispensfrågan som kan fungera. Vi har anledning att se över hela blyförbudet och det ska vi göra. Jag kan inte på stående fot lova exakt när vi kan återkomma, men jag kommer som minister att göra mitt bästa för att vi ska hantera detta så snabbt som möjligt och komma fram till ett bra beslut om ifall vi behöver se över detta, om det behövs en större tydlighet och om dispensmöjligheterna inte har utnyttjats eller om de har uppfattats som problematiska på något sätt."

Jan-Evert Rådhström såg svaret som en tydlig signal till Naturvårdsverket och ämnade delge Naturvårdsverkets handläggare debatten:

"Det gläder mig också alldeles utomordentligt att prestigen uppenbarligen inte är det enda som kvarstår. Miljöministern tycker att det finns anledning att se över blyförbudet. Det är inte alltför ofta som man hör den öppenheten i interpellationsdebatter och den insikten om att ett tidigare beslut var felaktigt. Statsrådet öppnar nu för att man ska se över det beslutet. Det gläder mig, och jag tackar för detta."

Men han ville också ha ett tydligare besked från ministern: "Jag noterade speciellt att ministern sade att hon inte ville förhindra svenskt sportskytte. Skulle vi inte kunna lägga till att hon inte vill förhindra svenskt eller internationellt sportskytte i Sverige?"

Miljöministern ansåg att internationella tävlingar även inkluderar sådana i Sverige och att det var viktigt att organisationerna använder sig av de dispensmöjligheter som finns. Hon såg Sverige som ett föregångsland ifråga om miljöpolitik men tillade: "Jag öppnar upp för en översyn. Jag har däremot inte sagt att detta var ett felaktigt beslut. Nu ska vi se om det var det, om det finns brister i beslutet eller om det finns skäl att utveckla det."

Miljöministern konstaterar också att det inte var så enkelt som man trodde: "Ibland visar det sig att det är svårare än vad man har trott att ersätta de ämnen som man fasar ut. Så har visat sig vara fallet med blyhagel och blykulor. Det har varit en större diskussion om ersättningarna än vad man kanske anade i början. På andra områden går det alldeles utmärkt. Väldigt ofta visar det sig att det är först när vi fattar ett skarpt beslut om att fasa ut någonting som alternativen kommer fram."

Debatten går vidare och Vapenägaren avvaktar vad som kommer ut av remissvarens behandling.

Det som är intressant är att man på ministerhåll verkar ha en ändrad inställning i blyfrågan. Vad som tidigare var klart och entydigt politiskt korrekt ("bly ska bort ur miljön", som en lokal kommunalpolitiker uttryckte saken) får kanske vika för ett mera verklighetsorienterat sätt att betrakta grundämnet bly.

Och under tiden nybildas detta grundämne ute i naturen, precis som det har gjort i årmiljoner. Utan att fråga om lov.