Ny version av Fap 556-2

Denna Fap har fått ovanligt mycket kritik, för sättet den beslutades, för den korta övergångstiden 1 år som skapat problem för många skytteföreningar, samt för dess sakinnehåll. 2005-02-17 togs beslut om vissa ändringar i Fap 556-2. Den utkom från trycket först 2005-04-05 men reglerna började gälla 2005-03-01.

För handlare som förvarar sitt lager i sin bostad har tidigare gällt ett allmänt råd att även garage eller förråd, som är sammanbyggt med bostaden och har dörr emellan sig, accepterades som lagerlokal. Nu kommer ett tillägg till det allmänna rådet:

"Detsamma gäller byggnad som inte är sammanbyggd med bostaden men så placerad i förhållande till denna att byggnaden är möjlig att övervaka från bostaden. I sådant fall bör dock en anordning finnas som anger för personer i bostaden när ett angrepp på byggnaden sker. En sådan anordning bör inte utan svårighet kunna sättas ur funktion."

För skytteföreningar som förvarar hos funktionär gäller samma tillägg. Detta betyder i praktiken att en skytteförening kan anskaffa en kassun, t.ex. från försvaret, och ställa den fullt synlig hos funktionären (om han har möjlighet till detta). Däremot sägs inget om att denna möjlighet skulle finnas även för skytteförenings förvaring på skjutbana. Ändå antydes en sådan möjlighet på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida:

"Skalskydd vapenkassuner: Enligt uppgift från Claes Johansson RPS 22/3 behöver fristående vapenkassun inte vara försedd med skalskydd. Förutsättningen är att kassunen står väl synlig. (Det skall inte vara möjligt att dolt arbeta på att forcera kassunen.) Berörda föreningar rekommenderas att kontakta egen polismyndighet i frågan och vid behov hänvisa till RPS."

Funktionärer i föreningar, som blivit pressade att investera i dyrbara ombyggnader för skalskydd för sina inne i föreningslokalen liggande kassuner/valv, är nu synnerligen uppbragta över att polisen, med stöd av RPS dåligt genomtänkta regler med rekordkort anpassningstid, pressat föreningen till dyrbara ombyggnader, om det kunde ha lösts på detta betydligt enklare sätt. Denna ilska späder ytterligare på misstroendet mot RPS och polisen.

När det gäller larm har man lyckats åstadkomma än mer tveksamheter. Kravet på fast ledning har ju fått stark kritik, speciellt efter den svåra stormen i våras som slog ut elförsörjningen och telenätet i månader. Då påpekades att en trådlös förbindelse skulle ha fungerat. I den nya Fap 556-2 har man endast delvis klarat att implementera detta.

Det fysiska skalskyddet ska vara larmat men om förvaringsutrymmet har t.ex. seismiska detektorer behöver inte det också vara larmat.

Larmöverföringen skulle enligt tidigare formulering vara "en fast uppkopplad ledning som skall vara kontinuerligt övervakad". Nu lyder texten "en övervakad förbindelse som vid angrepp avger larm inom 10 minuter", om inte förvaringen gäller högst 10 enhandsvapen eller högst 20 övriga vapen som förvaras i säkerhetsskåp eller liknande, då krävs fortfarande som tidigare "en fast uppkopplad ledning som skall vara kontinuerligt övervakad". Om Vapenägaren lyckats tolka texten rätt betyder detta: Säkerhetsskåp = fast ledning, värdeskåp/valv = övervakad förbindelse. Icke definierad vad det senare är.

En förening som förvarar högst 5 övriga vapen i sin lokal, vilket de kan göra i ett säkerhetsskåp, skall fortfarande ha t.ex. seismiska detektorer men larmöverföringen, som skall vara "en övervakad förbindelse som vid angrepp avger larm inom 10 minuter", kan som alternativ ske med "larmuppringare (trådbunden eller trådlös). "

Inget av detta ändrar dock det faktum att föreskrifterna ej har tillkommit enligt Verksförordningen § 27 punkt 4 och att larm inte har lagstöd, eftersom vapenlagen endast bemyndigar RPS att utfärda regler om förvaring i säkerhetsskåp och liknande.