Dom stödjer ej förvaringskrav


En lokal polismyndighet har hävdat, att Kammarrätten i Sundsvall i dom 2003-12-17 i mål 2263-03 skulle ha uttalat sig på ett sätt som stödjer polismyndigheternas nya och ej lagstödda krav att privatpersoner skall betrakta sig som skytteföreningar och ha förvaring enligt reglerna i Fap 556-2.

Detta är helt fel.

Domen ifråga, som gäller en av SVF:s medlemmar, handlar om förvaring enligt gamla Fap 556-2, som hade helt andra krav än dagens motsvarighet.

Medlemmen ifråga hade sedan tidigare en förvaringsföreskrift att han skulle förvara sina 8 enhandsvapen och 6 jaktgevär (tillsammans 22 poäng enligt den skalan) i två godkända säkerhetsskåp. Nu ville polismyndigheten återkalla denna förvaringsföreskrift och i stället begära, att medlemmen skulle förvara sina vapen "korsvis" i dessa två godkända säkerhetsskåp, dvs vital del från varje vapen skulle demonteras och förvaras i annat skåp än resten av vapnet.

Denna "korsvisa" förvaring, som till sin ordalydelse saknar motsvarighet i lagstiftningen och således måste vara en dialektal variant för Sundsvalls-trakten, innebär ett helt onödigt och ökat slitage på vapnen. Av denna anledning protesterade medlemmen.

Kammarrätten tyckte dock, att detta krav från polisens sida hade fog för sig och Regeringsrätten beviljade naturligtvis inget prövningstillstånd.

Domen ifråga har alltså ingen bärighet på dagens orimliga krav från polismyndighetens sida att en vapenägare, om hans innehav överstiger "20 poäng", skall skaffa värdeskåp. Tvärtom, den bekräftar grundtanken att en vapenägare skall kunna förvara i mer än ett godkänt säkerhetsskåp.

Domen föll som sagt i december 2003, då ordalydelsen i den nya Fap 556-2 var känd. Man kan fråga sig, om medlemmen nu i år kommer att få den dömda förvaringsföreskriften återkallad till förmån för ett nytt icke lagstött krav att skaffa värdeskåp.