Bly i skjutbanor

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) beslöt 1999 att göra en förstudie genom att kontrollera lakvattenprover från dräneringsvatten eller ytavrinning, jämfört med nollprov taget utanför, från 2 skjutbanor i varje krets. Meningen var att se om avrinningsvattnet hade en blyhalt som översteg nollprovets. Kjell Carlsson och hans firma Star Miljö HB i Sunne fick uppdraget att göra denna förstudie och presenterade den i NP 5/2000. Vi saxar:

47 banor hade sänt in totalt 159 vattenprover. Endast 24 av dessa banor hade också gjort ett nollprov. Av dessa 24 nollprov låg 23 i intervall upp till 0.013 mg bly per liter vatten och endast 1 nollprov hade högre blyhalt.

Om man antar ett medelvärde på 0.015 mg bly per liter vatten och jämför det med de 159 vattenproverna så låg 117 prov inom denna nivå medan 42 prov låg över nivån. Proven är ganska jämnt fördelade över hela landet.

Sådana banor som har högre nivå i lakvattnet än nollprovet bör ordna med omhändertagande av blyet, t.ex. med kulfång. Likaså rekommenderas att anlägga dräneringsbrunnar där man kan ta regelbundna prover.

Därutöver har Kjell berättat per telefon att det kommer ett förslag på ny förordning i mars där man bl.a. skall ta upp frågan om ammunition som innehåller bly. Det kommer naturligtvis att bli skärpta bestämmelser. Den färdiga förordningen skall vara klar om några månader.

Vi har ju redan blyförbud för jakt på sjöfågel i våtmarker. Frågan är hur långt våra politiker vill gå när det gäller övrig jakt. Kjell har varit i kontakt med riksdagsfolk och miljöministern och fått försäkringar, att svenskt skytte inte skall komma i sämre konkurrensförhållanden gentemot andra nationer och att svenskt skytte skall få överleva. Även om bly förbjuds så kan man få dispens om man kan ta tillvara blyet, t ex genom kulfång, eller använda ersättningsmaterial. Det pågår prover med flera typer av ersättningsmaterial hos ammunitionstillverkare, bl a för jaktändamål.

I nuläget är blydebatten enbart politik. Det hjälper inte att komma med fakta, vi är i händerna på politikerna. Och politikers verklighetsanknytning är inte den bästa, det vet vi ju.

Vi fick en fråga från en medlem om detta med bly på något sätt var kopplat till kalibrar, men så är inte fallet. Bly är bly, oavsett storleken på klumpen.

                    

 

Uppdaterad 20050219