Medlem utvisad ur valstuga


En SVF-medlem blev utvisad från ett partis valstuga då han frågade vad partiets politiker har tänkt att göra för att stävja tjänstemannaaktivismen inom Polismyndigheten. Det blev emellertid uppenbart att demokrati och det demokratiska samtalet inte hade särskilt stor prioritet i denna valstuga … Men frågan var högst adekvat eftersom politikern ifråga är ledamot i Polismyndighetens insynsråd …

Diskussionen handlade först om Försäkringskassans förtroendeläkare varvid vår medlem påpekade att det kanske inte var förtroendeläkaren som var problemet, dessa får ju betalt för att ge råd så om de ger från Försäkringskassans synvinkel icke populära råd, får de inga fler uppdrag. Vem vill såga av den gren man sitter på?..Problemet kanske egentligen, i likhet med Polismyndigheten, handlade om aktivistiska tjänstemän som inte bryr sig om vår grundlag och sådana småsaker som objektivitets-, saklighets- och legalitetsprinciperna. Dessa är ju bara vägen för ett beslut. Något som den besökta politikern bestämt förnekade. Myndigheterna följer grundlagens intensioner och regler, inte tu tal om annat.

Nu kom diskussionen in på Polismyndighetens licensgivning för vapen och myndighetens agerande i domstolsförhandlingar. Politikern tyckte att vår medlem var alltför svepande i sina formuleringar så att det inte gick att svara på hans frågor. Diskussionen övergick till konkreta exempel då vår medlem är väl insatt i turerna kring den senaste tidens uppmärksammade förvaltningsmål (Bernelli MR1, föreningsegna grenar  med AR 15) och själv inblandad i ett mål om Ruger RPR som anses vara allt för militärisk för att vi ska få licens på dem. Nu var vår medlem alltför specifik för att politikern skulle kunna ta någon ställning i frågan.

Då frågade vår medlem om politikern hade läst Stefan Holgerssons senaste forskarrapport och drog parallellen att om det står lika illa till när polisen utreder brott som när man handlägger vapenlicenser så sitter många oskyldigt dömda i våra fängelser.  (Här böjde politikern sitt huvud och när han tittade upp igen var ögonen som ett par svarta hål av ilska.) Politikern kommenterade att han hade planerat att läsa rapporten men att Holgersson har visat sig tidigare ha fel..(ja, populär i ledningen är inte Holgersson, fast det var inte Galileo Galilei år 1663 heller).

Då berättade vår medlem om sin erfarenhet en vecka tidigare i en domstolsförhandling i en förvaltningsrätt där Polismyndighetens jurist lade fram ovidkommande påståenden som domstolen inte skulle ta ställning till, bland annat hur många bössor den aktuella vapenägaren köpt efter att han sökt på den för förhandlingen aktuella ansökan. Grunden för en domstols övervägande är ju att rätten ska granska de förhållanden som rådde när ett myndighetsbeslut togs och bedöma om det fanns lagstöd för beslutet att neka licens, inte vad som hänt efteråt…

Politikern ansåg att i domstol är Polismyndigheten en part i en tvist och ska ha rätt att lägga fram sin syn på saken Då behöver myndigheten inte vara objektiv, saklig eller ha lagstödda skäl för sin åsikt. Applicera det på Försäkringskassan i en förvaltningsrätt … 

Medlemmen påpekade också att minst två personer (en minister och en polistjänsteman känd för sina aktivistiska artiklar i en stor dagstidning) hade skickats till EU-parlamentet för att förhandla om Vapendirektivet. Dessa stödde vapenutredningen 2013 som dissades av Riksdagen. Med sig hade de ett tydligt direktiv från Riksdagen vad som var Sveriges ståndpunkt. Med dessa personer drev en egen linje som stod i samklang med utredningen 2013: licens på magasin, förbjuda hel- och halvautomatiska vapen etc. Ministern framförde lögner i Riksdagen och först när en politisk motståndare viftade med protokollet från mötet (som för övrigt justitieministern hade försökt hemligstämpla) fick han krypa till korset och medge att så var det faktiskt, sändebuden körde en egen linje som inte var i samklang med Riksdagens klara direktiv.

Så svaret på frågan vad partiet tänker göra för att myndigheter ska respektera grundlagen och vara objektiva, sakliga och fatta lagstödda beslut sade politikern att han inte delar vår medlems verklighetsbild och bad medlemmen att avlägsna sig från valstugan…

Det är bekvämt att se verkligheten genom ett par färgade glasögon …