Pressrelease


En pressrelease har sänts ut till TT och tre tidningar i Norrland för att man ska kunna nå fler vapenägare som utsatts för samma sak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POLISJURIST ÅSIDOSÄTTER GRUNDLAGEN

Juristen Thomas Sjöholm vid polismyndigheten i Norrbotten (Luleå) har genom sina krav att enskild person ska lämna in egendom för skrotning åsidosatt den grundlagsskyddade äganderätten.

De drabbade är ett antal vapenägare som begärt förnyade femårslicenser på sina vapen. Polismyndigheten har avslagit begäran men beslutet har överklagats till domstol och således inte vunnit laga kraft.

Under handläggningstiden (som dragit ut på tiden på grund av polismyndighetens oförmåga att snabbt handlägga ärenden) har de gamla licensernas giltighetstid hunnit gå ut.

I det läget har polismyndigheten rätt att begära in vapnen som deposition tills att ärendet är klart. Men man har inte rätt att begära in vapnen för skrotning eller åsamka enskild person en förlust i storleksordningen 50.000 kronor med mindre att vederbörande har dömts av brottmålsdomstol som sagt att vapnen är förverkade.

Eftersom flera fall har rapporterats rör det sig om en medveten strategi som inte har lagstöd.

Vapenlagen 7 kap ger klara regler för återkallelse av licens och inlösen av vapen. Dessa har polismyndigheten som rättsvårdande myndighet skyldighet att följa.

Sveriges Vapenägares Förbund har anmält det lagvidriga tilltaget samt sökt kontakt med länspolismästare Håkan Karlsson, dock utan att kunna nå honom.