AMSTA SKJUTBANA, Hallstahammars PK
Uppdaterad 20050219

"Case Study" från (för tillfället) tidningsartiklar. Fet rödmarkering är webmasters egen

 

AMSTA skjutbana får godkänt
Västmanlands Läns Tidning (VLT) ...dagen .. juli 1999


Hallstahammar
Våren 1999 gjorde Star Miljö HB Sunne en besiktning av skjutbanan vid Amsta. Vid undersökningen deltog både representanter från Hallstahammars Pistolskytteklubb och kommunen.

Intill 25-metersbanan finns en grävd dricksvattenbrunn där prover togs för att spåra eventuellt blyläckage. Provsvaren visar att brunnsvattnet innehåller mindre än en tusendels milligram bly per liter. Även de övriga proverna från området runt skjutbanan avslöjar mycket låga blyhalter som troligen har sin grund i andra föroreningskällor. Utredarna föreslår att pistolskytteklubben upprättar ett miljöledningsprogram för att förebygga eventuell framtida blyurlakning från skjutvallarna. Dessutom tipsar de om en sorts blykassett som fångar upp de använda kulorna.

Företaget gör på Svenska Pistolskytteförbundets begäran provtagningar vid två anläggningar i varje län. I Västmanland kontrolleras även pistolskyttebanan i Västerås.

 

Skytteklubb får stå för saneringen
Västmanlands Läns Tidning (VLT) torsdagen den 24 juni 1999


Birgit Henriksson (m) undrade vid kommunfullmäktiges möte i måndags vem som ska betala för arbetet med att få bort allt bly som spridits vid Amsta skjutbana. - Tänker kommunledningen bekosta de omfattande saneringarna? frågade hon.

Kommunalrådet Håkan Helgesson (s) svarade att han inte fått någon fråga om kostnadsansvaret.

- Hallstahammars Pistolskytteklubb torde inte heller veta vilka kostnader som saneringen kan medföra eftersom analyserna av vallens material ännu inte är klara, sade han.

Enligt Håkan Helgesson är det klubbens skyldighet att betala saneringen av den kommunala marken som klubben arrenderar. Så tolkar han i alla fall avtalet med klubben.

Hålig debatt i fullmäktige
Västmanlands Läns Tidning (VLT) tisdagen den 22 juni 1999 (utdrag ur)

".. Däremot var Håkan Johnson (mp) flitigt med i debatten om Amsta skjutbana. För över tre år sedan skrev han en motion om banan och en andra för två år sedan, Men först i går fick han svar på dessa.

Beslutet blev som VLT berättade i förra veckan att avtalet med Hallstahammars Pistolskytteklubb sägs upp. Det betyder att skjutandet upphör senast den sista december nästa år.

Håkan Johnson krävde ett stopp redan vid det kommande årsskiftet med tanke på faran för att bly ska förgifta dricksvattnet i Kolbäck.

Birgit Henriksson (m) menade att klubben inte hade hållit avtalet och att det därför kunde brytas på förhand. Kommunalrådet Håkan Helgesson (s) sade nej med hämvisning till risken för skadeståndskrav från klubbens sida.

... Yngve Fredriksson, 0220-53005.

 

"Slutskjutet vid Amsta i slutet av år 2000"
Västmanlands Läns Tidning (VLT) torsdagen den 17 juni 1999

I december år 2000 är det slut med pistolskyttet vid Amsta skjutbana. Det har kommunstyrelsen bestämt.

Frågan är förvisso inte slutligt avgjord och den går så småningom vidare till fullmäktige, men mycket ska till för att beslutet ändras. Var någonstans de drygt 100 medlemmarna i skytteklubben ska ta vägen i stället är oklart, för dagen finns inga självklara skjutbanor att hålla till på. En utredning om tänkbara skytteplatser leds av kommundirektören Jan Barklund.

Verksamheten vid Amsta har varit hotad under en längre tid. Boende i närheten av skjutbanan har klagat på buller och dessutom har spridning av bly till mark och vatten varit ett problem. Området ligger i närheten av vattentäkt och kommunen anser därför att man bör vara försiktig med tanke på eventuell blyspridning till grundvattnet .

Anläggningen vid Amsta ska saneras på bly. Enligt kommundirektör Jan Barklund ska skytteklubben stå för kostnaderna på de åtgärder som genomförs. Kommunen har sökt särskilda miljöpengar från staten som kan hjälpa till med saneringskostnaderna. Men något svar har man ännu inte fått.

Markprover i området ska analyseras och därefter kommer ett beslut om hur man bäst går vidare med saneringen.

Anders Öhlin