MILJÖFRÅGAN

Miljöbalken gäller sedan 1 januari 1999
Miljöbalken kommer att påverka skytteverksamheten. Skjutbanornas verksamhet betraktas som miljöfarlig verksamhet (buller samt deponering av bly).

Miljöbalken

Förordning Innefattar
1998:808 Miljöbalken
1998:811 Lag om införande
1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet
1998:900 Förordning om tillsyn
1998:940 Förordning om avgifter, mm
1998:1252 Förordning om områdesskydd
   

Enligt förordning 1998:899 avgörs först om en verksamhet kräver tillstånd eller anmälan, det vill säga att verksamheten skall klassas. Grunden för denna klassning är den så kallade SNI-kodningen där prövningsnivån anges i en skala från A - C.

Tillstånd eller anmälan - krav enligt 1998:899
Prövningsnivå Krav
A Tillstånd skall sökas hos miljödomstol
B Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen
C Anmälan skall göras till den kommunala nämnden
 
För en skjutbaneverksamhet som vår - civil skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med skarp ammunition utomhus - erhålls SNI-koden 92.621-1 med prövningsnivå C innebärande anmälningsplikt.

Anmälningsplikt miljöfarlig verksamhet skall anmälas skriftligen av verksamhetsägaren (skjutbaneägaren i vårt fall) till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen senast 31 december 2000.

I en del fall har kommuner redan börjat kräva in svar enligt utsända formulär.