Polismyndigheten i Norrbotten anmäls!


Eftersom SVF nåtts av signalen att flera vapenägare fått olagliga krav på sig att lämna in sina vapen för skrotning har SVF sänt in en anmälan till polismyndigheten i Norrbotten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi önskar göra en anmälan om tjänstefel avseende de instruktioner som polismyndighetens jurist Thomas Sjöholm lämnat i ett antal vapenärenden där det handlat om förnyelse av femårslicenser på enhandsvapen.

I samtliga för närvarande kända fall har polismyndighetens beslut blivit avslag och dessa beslut har överklagats till förvaltningsdomstol vilket innebär att besluten ännu inte vunnit laga kraft.

I besluten har nämnda jurist krävt att vapenägarna ifråga lämnar in sina vapen för skrotning, alldenstund licenserna ifråga har gått ut. Om inte detta göres kommer anmälan för olaga vapeninnehav att upprättas.

Enskild tjänsteman hos myndighet, eller myndighet som sådan, har inte rätt att på egen hand upphäva den grundlagsstadgade äganderätten.

Vad man får göra när en vapenlicens giltighetstid har löpt ut är att omhänderta vapnet ifråga i väntan på slutlig behandling av beslutet. Någon konfiskation av enskild egendom har man inte rätt att företa sig, särskilt som det inte finns någon dom i brottmålsdomstol där vapenägaren fälls för olaga vapeninnehav och domstolen samtidigt uttalar att vapnet ska konfiskeras.

När polismyndighetens beslut antingen har ändrats av förvaltningsdomstol eller bekräftats och således vunnit laga kraft har enligt Vapenlagen 7 kap ägaren 3 månader på sig att avyttra vapnet. Först om så inte sker har polismyndigheten rätt att inleda ett inlösenförfarande med värdering av vapnet.

För närvarande finns inga skrivna lagregler om hur man ska förfara när en femårslicens ska förnyas. Polismyndigheten i Västra Götaland har sedan hösten 2010 löst problemet genom att låta vapenägaren ha kvar vapnet hemma men han får inte använda det efter att licensens giltighetstid har gått ut. Denna modell har bildat skola på de flesta ställen i landet där man inte klarar att ge ny licens inom den gamlas giltighetstid.

Polismyndigheten i Malmö har gått ett steg längre och utfärdar en ettårig förvaringslicens, just för att skydda vapenägaren i denna situation.

I den senaste vapenlagsutredningen 2013:7 har utredaren föreslagit att licensens giltighetstid automatiskt ska förlängas om ny ansökan gjorts. Detta har dock ännu inte blivit lag men förväntas bli det i halvårsskiftet 2014 eftersom remissinstanserna har tillstyrkt detta förslag som tillkom just för att råda bot på den nuvarande rättsosäkerheten.

Vi begär härmed att länspolismästaren omedelbart ser till att detta icke lagstödda förfarande korrigeras.

Ryktesvägen har vi hört att det skulle röra sig om ”en olycklig formulering, bara” och inte ett allvarligt menat försök att åsidosätta grundlagen. Om det endast hade rört sig om ett fall kunde man ha köpt denna förklaring men eftersom vi fått rapport om flera fall förstår vi att det rör sig om en medveten policy som vi dock hoppas inte har stöd av polismyndighetens ledning.

Vi har sökt länspolismästaren per telefon men inte lyckats få kontakt och vi väljer då att per mail göra denna formella anmälan. Vi emotser en bekräftelse på att denna anmälan mottagits och att åtgärder kommer att vidtas.